وبینار چگونه با تولید محتوا کسب درآمد کنیم؟

شروع وبینار: دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
پایان وبینار: دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
مسئول محتوا:
برگزارکننده
مسئول پشتیبانی:
برگزارکننده
ویدئو وبینار:
دارددر این دو ساعت از محتوا خواهیم گفت و خودمان را برای کسب درآمد از محتوا آماده می کنیم.
از استراتژی بازاریابی محتوا خواهیم گفت و هفت مدل درآمدی محتوا را بررسی خواهیم کرد.
نمونه سایت های موفق در محتوا را نیز بررسی خواهیم کرد.

سرفصل ها:

1- تعریف محتوا، بازاریابی محتوا، بازاریابی محتوایی و کپی رایتر
2- انواع محتوا
3- مدل هشت مرحله ای بازاریابی محتوا
4- ده دلیل اهمیت استفاده از استراتژی بازاریابی محتوا
5- هفت گام استراتژی بازاریابی محتوا
6- هفت مدل درآمدی محتوا

 

آرمان الله وردی

ویدئوی وبینار چگونه با تولید محتوا کسب درآمد کنیم؟