وبینار مدیریت کنش متقابل سازمانی

شروع وبینار: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۲۰:۰۰
پایان وبینار: چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۳۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

وبینار مدیریت کنش متقابل فردی (Teamwork & co-operation) نهمین وبینار از دوره آنلاین کرنداست. در این وبینار به موضوعاتی همچون شاخصها و چارچوبهای فهم رفتار سازمان، تیم، گروه و سازمان، اهداف مشترک و قالبهای همکاری، بیانیه‌ی رسالت گروه، قوانین و نظامهای انضباط جمع و مدیریت، یاوری و فرهمندی پرداخته می شود.

سرفصل ها:

  • شاخصها و چارچوبهای فهم رفتار سازمانی
  • تیم، گروه و سازمان
  • اهداف مشترک و قالبهای همکاری
  • بیانیه‌ی رسالت گروه
  • قوانین و نظامهای انضباط جمعی
  • مدیریت، یاوری و فرهمندی

ایسمینار
http://e-seminar.ir