ویدئوی وبینار آموزه های ژاک لاکان (بخش نخست؛در معرفی و بیان طرح کلی)