ویدئوی وبینار هوش عاطفی ـ هیجانی

20,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار مدیریت اهداف و آرمانها

ویدئوی وبینار رایگان شناخت توانایی ها و مدیریت آن در سازمان

ویدئوی وبینار مهارت حل مسئله و تصمیم گیری