ویدئوی وبینار هوش عاطفی ـ هیجانی

جلسه هفتم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

ویدئوی جلسه دوم مجموعه وبینارهای هک DNA رشد فردی

جلسه ششم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش