ویدئوی وبینار داده کاوی و افزایش فروش به مشتریان

مدرس : دکتر شقایق ابوالمکارم سایر مدیریت ارتباط با مشتری

ویدئوی وبینار همسو سازی استراتژی مشتری و استراتژی شرکت

ویدئوی وبینار کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری