دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان (کل ویدئوها)

مدرس : دکتر شقایق ابوالمکارم سایر مدیریت ارتباط با مشتری
200,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی جلسه چهارم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان

ویدئوی جلسه سوم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان

ویدئوی جلسه دوم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان