دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان (کل ویدئوها)

جلسه چهارم دوره آنلاین چه کسی مشتری مرا دزدید

جلسه سوم دوره آنلاین چه کسی مشتری مرا دزدید

جلسه دوم دوره آنلاین چه کسی مشتری مرا دزدید