دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان (کل ویدئوها)

جلسه دوم دوره آنلاین چه کسی مشتری مرا دزدید

جلسه اول دوره آنلاین چه کسی مشتری مرا دزدید

ویدئوی جلسه چهارم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان