جلسه اول دوره آنلاین چه کسی مشتری مرا دزدید

جلسه دوم دوره آنلاین چه کسی مشتری مرا دزدید

ویدئوی جلسه چهارم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان

ویدئوی جلسه سوم دوره آنلاین داده کاوی و تحلیل اطلاعات مشتریان