جلسه اول دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI

جلسه چهارم دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI

جلسه سوم دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI

جلسه دوم دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI