ویدئوی وبینار آشنایی با قراردادهای سرمایه گذاری

ویدئوی جلسه دوم وبینار پیش‌بینی مالی برای استارتاپ‌ها

ویدئوی جلسه اول وبینار پیش‌بینی مالی برای استارتاپ‌ها

ویدئوی وبینار الزامات اولیه جهت ایجاد ساختار مالی و حسابداری به روش استاندارد