ویدئوی وبینار آشنایی با قراردادهای سرمایه گذاری

ویدئوی آشنایی با قراردادهای سرمایه گذاری

ویدئوی هنر جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها از زبان فاندر زودفود

ویدئوی مدیریت پروژه چابک استارتاپی