ویدئوی وبینار آشنایی با قراردادهای سرمایه گذاری

ویدئوی وبینار هنر جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها از زبان فاندر زودفود

ویدئوی جلسه اول وبینار پیش‌بینی مالی برای استارتاپ‌ها

ویدئوی جلسه دوم وبینار پیش‌بینی مالی برای استارتاپ‌ها