جلسه اول وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

ویدئوی وبینار استاد یار (1)

جلسه دوم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

ویدئوی وبینار مهارت هدف‌گذاری اثر بخش