ویدئوی وبینار دانشگاه رفتن به چه درد میخورد

ویدئوی وبینار پرستیژ در ارتباطات (بهبود ارتباط موثر، فراگیری تکنیک‌ها و مهارت‌های ارتباطی)

جلسه پنجم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش

ویدئوی جلسه چهارم مجموعه وبینارهای هک DNA رشد فردی