ویدئوی جلسه دوم وبینار طراحی و اجرای کمپین روابط عمومی

ویدئوی هک رشد اپلیکیشن های موبایل

ویدئوی بخش دوم طراحی و اجرای کمپین روابط عمومی

ویدئوی بخش اول طراحی و اجرای کمپین روابط عمومی