جلسه اول دوره تکمیلی داده کاوی اطلاعات مشتریان با استفاده از نرم افزار رپیدماینر

ویدئوی وبینار مدیریاری با گیمیفیکیشن (5)

جلسه آخر دوره تکمیلی داده کاوی اطلاعات مشتریان با استفاده از نرم افزار رپیدماینر

جلسه دوم دوره تکمیلی داده کاوی اطلاعات مشتریان با استفاده از نرم افزار رپیدماینر