جلسه اول دوره تکمیلی داده کاوی اطلاعات مشتریان با استفاده از نرم افزار رپیدماینر

جلسه آخر دوره تکمیلی داده کاوی اطلاعات مشتریان با استفاده از نرم افزار رپیدماینر

جلسه دوم دوره تکمیلی داده کاوی اطلاعات مشتریان با استفاده از نرم افزار رپیدماینر

جلسه چهارم دوره آنلاین آشنایی با مفاهیم هوش کسب و کار و نرم افزار Power BI