ویدئوی جلسه دوم مجموعه وبینارهای هک DNA رشد فردی

ویدئوی جلسه چهارم مجموعه وبینارهای هک DNA رشد فردی

ویدئوی وبینار استاد یار (4)

ویدئوی وبینار استاد یار (2)