ویدئوی وبینار مدیریت عواطف و هیجانها

ویدئوی وبینار پرستیژ در ارتباطات (بهبود ارتباط موثر، فراگیری تکنیک‌ها و مهارت‌های ارتباطی)

ویدئوی وبینار مدیریت ترس از سخنرانی

جلسه پنجم وبینارهای مهارت هدفگذاری اثربخش