ویدئوی وبینار مدیریت پرسش

مدرس : شروین وکیلی مهارت های شخصی مهارت های شغلی
20,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار هوش عاطفی ـ هیجانی

ویدئوی وبینار رایگان شناخت توانایی ها و مدیریت آن در سازمان

ویدئوی وبینار مهارت حل مسئله و تصمیم گیری