ویدئوی وبینار مدیریت اهداف و آرمانها

20,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار رایگان شناخت توانایی ها و مدیریت آن در سازمان

ویدئوی وبینار مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

ویدئوی وبینار مهارت تفکر خلاق