ویدئوی وبینار مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

مدرس : علی نقی قاسمیان نژاد مهارت های شخصی مهارت های شغلی
20,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار هوش عاطفی ـ هیجانی

ویدئوی وبینار رایگان شناخت توانایی ها و مدیریت آن در سازمان

ویدئوی وبینار مدیریت زمان