ویدئوی وبینار مقدمه ای بر برندسازی شخصی (پرسونال برندینگ)

مدرس : ساناز کریمی برند و برندسازی
15,000 تومان
خرید ویدئو
صفحه وبینار

ویدئوی وبینار بازاریابی اینترنتی و خلق برند

ویدئوی وبینار قوانین جامع بازاریابی (وبینار پنجم)

ویدئوی وبینار قوانین 22 گانه برند ( وبینار چهارم)