ویدئوی وبينار مهارت های فن بیان در ارتباطات روزمره

ویدئوی وبینار هوش عاطفی ـ هیجانی

ویدئوی وبینار رایگان شناخت توانایی ها و مدیریت آن در سازمان

ویدئوی جلسه پنجم دوره آنلاین مدیریت ذهن با هوش هیجانی