• وبینار امنیت آپا دانشگاه خوارزمی
  • برگزاری وبینار سراسری امنیت