ویدئوی جلسه سوم دوره آنلاین مدیریت ذهن با هوش هیجانی

ویدئوی جلسه چهارم دوره آنلاین مدیریت ذهن با هوش هیجانی

ویدئوی جلسه پنجم دوره آنلاین مدیریت ذهن با هوش هیجانی

ویدئوی وبینار آموزشی بازاریابی ایمیلی (ایمیل مارکتینگ)

ویدئوی وبینار مروری بر تکنولوژی های باند پهن

ویدئوی جلسه اول کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته)

ویدئوی جلسه دوم کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته)

ویدئوی جلسه سوم کارگاه آموزشی آنلاین راه اندازی باشگاه مشتریان (پیشرفته)

ویدئوی وبینار نقشه راه استراتژیک: همراستاسازی بازار، محصول و تکنولوژی

ویدئوی وبینار چگونه خودتان را بازاریابی کنید؟

ویدئوی وبینار آموزش گام به گام نگارش مقاله علمی-پژوهشی (ویژه داوطلبان آزمون دکتری)

ویدئوی وبینار هنر متقاعد سازی

ویدئوی وبینار مقدمه ای بر برندسازی شخصی (پرسونال برندینگ)

ویدئوی وبینار مهارت حل مسئله و تصمیم گیری

ویدئوی وبینار بازاریابی اینترنتی و خلق برند

ویدئوی وبینار چگونه خلاقانه فکر کنیم؟

ویدئوی وبینار ذخیره سازهای ابری؛ مفاهیم، ویژگی ها و استاندارها

ویدئوی وبینار روابط عمومی و نقش آن در خلق برند (وبینار اول)